Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 26/09


Lawrlwytho adnoddau...

10 days ago.

Llwyddiannau Pl-rwyd

Mae Gwenno Iolo Davies wedi cael ei dewis ar gyfer carfan pêl-rwyd dan 17 i Gymru. Yn ogystal i hyn, mae Gwenno, Ela Jones Iles, Grace Postlethwaite a Shauna Wincop wedi cael eu dewis ar gyfer carfan pêl-rwyd dan 16  i Daf...

Cynrychiolwyr Rhiant Lywodraethwyr

Llongyfarchiadau i Mrs Rhuanedd Richards, Mrs Helen John a Mrs Ann Griffiths a fydd yn eich cynrychioli chi fel Rhiant Lywodraethwr ar Gorff Llywodraethol Ysgol Gyfun Garth Olwg.  Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth brwd.&nbs...

Canlyniadau TGAU gorau erioed - Blwyddyn 11 yn cynnal safonau uchel!

Rydym yn estyn llongyfarchiadau arbennig i’n ymgweiswyr TGAU a BTEC Lefel 2 ar eu canlyniadau a diolch i rieni a staff am eu cymorth wrth gynorthwyo’r disgyblion i gyrraedd set o ganlyniadau ardderchog. Llwyddodd 96% o’n y...

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen dan wenu!

Hoffai Ysgol Gyfun Garth Olwg llongyfarch ein hymgeiswyr Safon Uwch a diolch i rieni a staff am y gefnogaeth, gwaith caled ac ymroddiad wrth gynorthwyo’r myfyrwyr i gyrraedd set ardderchog o ganlyniadau. Roedd 92% o’r disgyblion...

Blwyddyn 12 dechrau da i gyrsiau Safon Uwch

Roedd bron hanner yr holl raddau sgoriwyd gan fyfyrwyr Uwch Gyfrannol o safon A-C. Ymysg ein cyflawnwyr uchel, mae Iwan Cavil, Gruffydd Lloyd, Robbie Mears, Jac Smith, Tom Swayne a Daniel Thomas yn haeddu sylw arbennig gan i bob un ohonynt ...

Mabolgampau Ysgol 2016

Pwyntiau a safleodd 1af Owain - 477 pwynt 2il Iolo - 421 pwynt 3ydd Hywel - 404 points 4ydd Llywelyn - 346 pwynt 5ed Gruffydd - 333 pwynt 6ed Dafydd - 308 pwynt   Pencampwyr Ysgol 2016 Blwyddyn 7 Carwyn Salmon a Lara Watts Bl...

Thomas Stevens, Blwyddyn 9

Bydd Thomas Stevens, Blwyddyn 9 yn treulio wythnos yn ystod gwyliau’r Haf yn Florida gyda Chanolfan Gôl-geidwad Pêl-droed.  Bydd Thomas yn teithio i Orlando a bydd yn hyfforddi ochr yn ochr gyda Chlwb Pêl Droe...

Cystadleuaeth y Spelling Bee Ffrangeg

Llongyfarchiadau mawr i Seren Collier ac Annwylun Pike o flwyddyn 7 a fu’n cynrychioli’r ysgol yn rownd derfynol genedlaethol y Spelling Bee Ffrangeg yn Aberystwyth.  Trefnwyd y gystadleuaeth gan Lwybrau at Ieithoedd Cymru ...

Gwisg Ysgol y Chweched

 Mae cyfnod cyffrous yn dechrau i aelodau’r Chweched Dosbarth o fis Medi mlaen. Er mwyn cyfleu rôl a statws bwysig y Chweched dosbarth mae angen cyfleu delwedd broffesiynol, aeddfed. Bydd blaser du a bathodyn newydd y chwec...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
21.09.16, 4:00pm Rygbi 6ed / 6th Form   41   12   Coleg Merthyr / Merthyr College
20.09.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    8   8   Ysgol Gyfun Glantaf (2il dim Bl 9/2nd Yr 9 team)
20.09.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 Year 9   4   23   Ysgol Gyfun Glantaf
27.06.16, 3:30pm Rownderi Blwyddyn 9 / Year 9 Cartref/Home   12.5   6.5   Ysgol Cardinal Newman
27.06.16, 3:30pm Rownderi Blwyddyn 7 Year 7   6   7   Ysgol Cardinal Newman
22.03.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7a / Team Year 7a   11   0   Bro Morgannwg
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro