Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 29/05

Gorffennaf

14th
Mabolgampau yn Stadiwm Leckwith
19th
Eisteddfod Ysgol

Lawrlwytho adnoddau...

22.05.17 Wythnos 2, 05.06.17 Wythnos 1 (29.05.17-02.06.17 Hanner Tymor) 6 days ago.

Aduniad Garth Olwg/Rhydfelen

Aduniad cyn staff a disgyblion yn Stondin Clwstwr Garth Olwg yn yr Eisteddfod ar ddydd Gwener, 2il o Fehefin am 12.00. Croeso i bawb!...

Llwyddiannau Pel-Fasged

Llongyfarchiadau i Dewi Hobbs a Dylan Williams, Blwyddyn 8 sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymru mewn tim pel-fasged dan 14....

Llwyddiannau Pel-Rwyd

Llongyfarchiadau mawr i nifer o'n disgyblion Blwyddyn 8 sy'n rhan o dim pel-rwyd Llanilltud Faerdref sydd erbyn hyn ym mhencampwyr dan 13 Cymru....

Oedfa Eisteddfod yr Urdd

...

Llwyddiannau Rygbi - Matthew Iles ac Aneurin James Bl 11

Llongyfarchiadau mawr i Matthew Iles ac Aneurin James a gafodd eu dewis i gynrychioli dim rygbi dan 16 Cymru.  ...

Llongyarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i Isabell Price, Blwyddyn 11 ac Eliza Price, Blwyddyn 9 a oedd yn rhan o dîm Cymru sydd erbyn hyn yn Pencampwyr Byd ar ol ennill y wobr aur ar gyfer 'Unified Team Freestule Pom' ar 27 Ebrill 2017 ym Mhencamp...

Cystadleuaeth Athletau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i Mabon Rhys, Blwyddyn 7 a ddaeth yn 3ydd yn y ras 600 metr....

Gruff Lloyd Llwyddiannau Rygbi

Llongyfarchiadau mawr i Gruff Lloyd a gafodd ei ddewis i chwarae i dim datblygol hyn y Gleision yn erbyn 'London Scottish' yng nghystadleuaeth cwpan Prydain ac Iwerddon.      ...

Pel-rwyd - Gwenno Iolo Davies

Llongyfarchiadau mawr i Gwenno Iolo Davies sydd wedi ei ddewis i fod yn Gapten i dîm pel-rwyd Cymru dan 17....

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
24.05.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 10   27   14   Ysgol Bro Edern
06.03.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11   1   9   Bryn Celynnog
06.03.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    16   0   Bryn Celynnog
28.02.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   8   1   Ysgol Llanhari
28.02.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    12   0   Ysgol Gyfun Llanhari
23.01.17, 5:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11    14   11   Ysgol Cwm Rhymni
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro