Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Canlyniadau Safon Uwch/UG - 13 Awst 2015

13
Aug

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen â gwên!

Hoffai Ysgol Gyfun Garth Olwg longyfarch ein hymgeiswyr Safon Uwch a diolch i rieni a staff am y gefnogaeth, gwaith caled ac ymroddiad wrth gynorthwyo’r myfyrwyr i gyrraedd set ardderchog o ganlyniadau. Roedd 98% o’r disgyblion a gofrestrwyd wedi ennill o leiaf 2 gradd A* - C neu gyfatebol ac roedd 31% o’r holl raddau enillwyd mewn cyrsiau Lefel 3 gan gynnwys y Fagloriaeth Gymreig yn “A*” neu “A”. Ein ffigwr A*-C oedd 71%. Rydym yn falch iawn o’n cyfradd llwyddo yn y Fagloriaeth Gymreig gyda 89% o’n myfyrwyr yn ennill y cymhwyster. Ymysg ein cyflawnwyr uchel, hoffwn longyfarch Ieuan Bennett, Ethan Brown, Eli Cavil, Bethan Griffiths a Carys Jones a enillodd 2 neu fwy o raddau “A*” neu “A” ar ben y Diploma Uwch ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig. Serch hynny, rydym yn hynod falch o gyraeddiadau pob un o’n myfyrwyr. Ymhyfrydwn fod bron pob ymgeisydd Prifysgol wedi sicrhau lle yn eu coleg dewisol a’u bod yn nawr yn paratoi i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd. Dymunwn yn dda i bob un ohonynt a’u llongyfarch ar eu hymdrechion.

Blwyddyn 12 – dechrau da i gyrsiau Safon Uwch

Roedd bron hanner yr holl raddau sgoriwyd gan fyfyrwyr Uwch Gyfrannol yn raddau A-C; gyda’r  merched yn arwain y ffordd o ran y gyfradd pasio (88% o’r holl raddau sgoriwyd ganddynt ar safon A-E). Ymysg ein cyflawnwyr uchel, mae Gruffydd Bowen-Jones, Seren Harris, Carys Rees, Dafydd Roberts and Eleri Roberts yn haeddu sylw arbennig gan i bob un ohonynt gyrraedd o leiaf 2 radd A yn eu pynciau uwch gyfrannol neu gyfatebol. Pob dymuniad da i bawb ohonoch gyda’ch astudiaethau’r flwyddyn nesaf. 

Canlyniadau Safon Uwch/UG - 13 Awst 2015